Prázdný košík
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MADUS COMPANY s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti
MADUS COMPANY s.r.o.


Obchodní společnost MADUS COMPANY s.r.o., se sídlem v Uherském Hradišti, Všehrdova 487, PSČ 686 01, IČO 25319612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 25339 (dále jen „prodávající“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), které jsou také nedílnou součástí všech ostatních smluvních ujednání. Prodej a dodávky zboží jsou dodavatelem prováděny pouze na základě těchto Podmínek, které jsou považovány kupujícím za uznané uskutečněním objednávky, uzavřením kupní smlouvy nebo zadáním zakázky.

1.    Obecná ustanovení
1.1.    Prodávající je provozovatelem internetového obchodu na stránkách www.madus.cz a www.plastovyplot.cz (dále jen „eshop“).
1.2.    Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku u prodávajícího prostřednictvím výše uvedeného eshopu.
1.3.    Prodávající nabízí dva druhy zboží, a to zboží upravované dle přání kupujícího a zboží takto neupravované.

2.    Uzavření kupní smlouvy
2.1.    Uvedená nabídka zboží na eshopu včetně technické, kvalitativní a kvantitativní specifikace, je informativního charakteru a není návrhem na uzavření kupní smlouvy.
2.2.    Učiněním objednávky na eshopu a jejím odesláním prodávajícímu dojde k nabídce na uzavření kupní smlouvy.
2.3.    Objednávka musí obsahovat alespoň tyto údaje:
-    jméno a příjmení (u fyzických osob), nebo obchodní firma (u právnických osob) kupujícího
-    bydliště nebo místo podnikání (u fyzických osob), nebo sídlo kupujícího (u právnických osob)
-    dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres výše uvedených
-    kontaktní telefon na kupujícího
-    IČO a je-li plátcem DPH také DIČ kupujícího
-    jednoznačné označení druhu zboží a jeho množství
-    vyznačení souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího
2.4.    Prodávající provede kontrolu povinných údajů na objednávce a v případě technické proveditelnosti objednávky potvrdí kupujícímu přijetí objednávky, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy, to vše nejpozději do 5 pracovních dnů.

3.    Cena
3.1.    Cena zboží je uvedena na eshopu u jednotlivých druhů zboží. 
3.2.    V případě objednávky zboží upravovaného na přání kupujícího může být účtován poplatek za provedení této úpravy.
3.3.    Souhrnná cena zboží je zobrazena při zobrazení přehledu objednávky před jejím potvrzením a odesláním.
3.4.    Ceny zobrazené v okamžik odeslání objednávky jsou závazné.
3.5.    Do ceny zboží, není zahrnuta doprava, která je účtována samostatně.
3.6.    Způsob a cenu dopravy si zvolí sám kupující při uzavírání objednávky před jejím potvrzením a odesláním prodávajícímu. 
3.7.    Zvolený způsob a cena dopravy jsou konečné, s výjimkou případů zboží upravovaného dle přání zákazníka, kde zvolený způsob přepravy může být prodávajícím vyhodnocen jako nevhodný či nemožný. V takovém případě prodávající informuje kupujícího o nutnosti změny způsobu (a tím i ceny) dopravy.

4.    Dodací podmínky a doprava
4.1.    Termín dodání zboží je uvedený u každého druhu zboží na eshopu. 
4.2.    V případě zboží upravovaného dle přání zákazníka může být tato doba prodloužena, o čemž prodávající informuje kupujícího při potvrzení objednávky.
4.3.    Prodávající dodá zboží řádně označené a s potřebnými doklady, zejména prodejka, faktura nebo dodací list vystavený prodávajícím.
4.4.    Zboží může být vyzvednuto osobně kupujícím či osobou k tomu zmocněnou v prodejním skladu prodávajícího na adrese Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves, případně může být kupujícímu dodáno dle jeho zvoleného způsobu přepravy prostřednictvím dopravce.
4.5.    Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato kupujícím nebo osobou k tomu zmocněnou (v případě osobního odběru) nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě (v případě sjednané dopravy zboží).


5.    Platební podmínky
5.1.    Platby za zboží lze provádět několika způsoby, vždy však nejpozději spolu s převzetím zboží.
5.2.    V případě osobního odběru lze platit v hotovosti.
5.3.    V případě dodání zboží prostřednictvím dopravce lze platit bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (v takovém případě bude objednávka zpracovávána až po připsání ceny na účet prodávajícího), nebo lze platit kartou prostřednictvím platebního terminálu (v takovém případě bude objednávka zpracovávána ihned).
5.4.    V případě zboží upravovaného dle přání zákazníka může prodávající požadovat nevratnou zálohovou platbu ve výši 50%, která bude při dodání zboží řádně vyúčtována. V případě neodebrání zboží záloha propadá prodávajícímu. Nárok prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen.
5.5.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 


6.    Ostatní ujednání
6.1.    Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví k prodávanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny za zboží.
6.2.    Nebezpečí škody na zboží (např. ztráty, zničení, poškození, znehodnocení atd.) přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.

7.    Práva z vadného plnění
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
-    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
-    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
-    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
-    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
-    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.    Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
7.4.    Ustanovení uvedená v čl. 7.4. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7.5.    Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.  S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
7.6.    Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese, telefonicky na čísle či elektronickou poštou na adrese.
7.7.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
7.8.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
7.9.    Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
7.10.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.    Reklamace a záruky
8.1.    Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady a záruční podmínky jsou upraveny Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.
8.2.    Kupující je pak zejména povinen zboží při převzetí pečlivě zkontrolovat.

9.    Okolnosti vylučující odpovědnost
9.1.    Dojde-li k událostem, které prodávajícímu způsobí překážku v plnění jeho povinností, je prodávající oprávněn posunout dobu dodání o dobu nutnou k obnovení normální činnosti. O těchto skutečnostech musí kupujícího informovat.
9.2.    V případě nemožnosti plnění prodávajícího z důvodů vyšší moci je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
9.3.    Pokud nastanou některé z výše uvedených okolností, které ohrozí dohodnutý termín plnění, prodávající před odstoupením od objednávky navrhne kupujícímu náhradní termínu plnění.
9.4.    Objednané a dodané zboží je možné použít pouze v souladu s účelem, pro který je určeno. Za následky vzniklé použitím zboží k jiným účelům nebo jiným, než stanoveným způsobem, odpovídá v plném rozsahu kupující. Doporučení prodávajícího a jím poskytnuté technické konzultace vycházejí z dobré víry v dokumentaci poskytnutou mu obchodními partnery či výrobci a případný rozpor mezi nimi a skutečným stavem nelze uplatňovat u prodávajícího či z takových okolností vyvozovat jakoukoli odpovědnost prodávajícího, není-li to sjednáno přímo v uzavřené písemné smlouvě. Prodávající poskytuje veškeré informace v dobré víře a odrážejí jeho současné znalosti. Ručení a odpovědnost prodávajícího z titulu poskytnutého technického či jiného poradenství smluvní strany vylučují.

10.    Odstoupení od smlouvy spotřebitelem při koupi zboží přes eshop
10.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
10.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, nebo je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího madus@madus.cz.
10.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
10.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
10.6.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

11.    Vyřizování stížností
11.1.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
11.2.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
11.3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
11.4.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.    Ochrana osobních údajů
12.1.    Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13.    Závěrečná ujednání
13.1.    Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy vzniklé na základě uzavřených smluv mezi kupujícím a prodávajícím ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění.
13.2.    Kupující a prodávající prohlašují, že jejich úmyslem je učinit tyto Podmínky nedílnou součástí všech mezi nimi uzavřených dílčích kupních smluv a že jejich obsah a přistoupení k nim ze strany kupujícího i prodávajícího, je v souladu s jejich svobodnou, určitou a vážnou vůlí.
13.3.    Kupující souhlasí, že tyto Podmínky zůstávají v platnosti ve svých ostatních částech i při neúčinnosti jednotlivých ustanovení a budou vykládány především v dobré víře.
13.4.    Rozhodující písemnosti, vztahující se k obchodním vztahům mezi prodávajícím a kupujícím, budou kupujícímu předávány písemnou formou. Požadavek písemné formy je dodržen, je-li písemnost zaslána e-mailem, faxem, poštou nebo doručena osobně do sídla společnosti nebo místa podnikání (na adresu, kterou jako poslední uvedl kupující prodávajícímu nebo na adresu aktuálně uvedenou v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku). Písemnosti předané osobně jsou považovány za doručené okamžikem předání nebo odmítnutí převzetí. Písemnosti zaslané doporučeně poštou nebo faxem se považují za doručené pátý pracovní den po odeslání, písemnosti zaslané e-mailem považují za doručené následující den po odeslání.
13.5.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že tento smluvní vztah řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
13.6.    Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za prodávajícího a jsou zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího www.madus.cz a www.plastovyplot.cz. V tištěné formě jsou k dispozici na provozovnách prodávajícího. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.


V Uherském Hradišti 12. 8. 2020.
Jan Stigler - jednatel společnosti v.r.
 

 

Soubory ke stažení ve formátu PDF

Všeobecné obchodní pomínky
Reklamační podmínky
Reklamační protokol